Μέρος 11 – Μέτρηση αποστάσεων

Σε αυτό το μάθημα μαθαίνουμε τις πιο χρήσιμες μεθόδους μέτρησης αποστάσεων στην αστρονομία. Η πιο βασική μέθοδος μέτρησης αποστάσεων στην αστρονομία είναι τριγωνομετρική, χρησιμοποιώντας την παράλλαξη. Καθώς η Γη κινείται, οι σχετικές θέσεις των κοντινών αστεριών αλλάζουν σε σχέση με τις θέσεις των πιο απομακρυσμένων αστεριών και για να βρούμε την απόσταση των κοντινών αστεριών, χρησιμοποιούμε ένα τρίγωνο του οποίου η βάση ορίζεται από δύο θέσεις της Γης σε διαφορετικούς χρόνους (που στην ιδανική περίπτωση έχουν μια χρονική διαφορά μισού έτους) και κορυφή το αστέρι, οπότε μετράμε την απόσταση γνωρίζοντας το μήκος της βάσης (μεταξύ των δύο θέσεων της Γης) και τη γωνία της κορυφής που είναι το αστέρι. Μετράμε την απόσταση των σμηνών αστεριών με τη μέθοδο προσαρμογής της Κύριας Ακολουθίας και με βάση τη διαφορά του γνωστού απόλυτου μεγέθους από το σχετικό μέγεθος βρίσκουμε την απόσταση. Υπολογίζουμε τις αποστάσεις των πολύ απομακρυσμένων αντικειμένων, των γαλαξιών και των κβάζαρ χρησιμοποιώντας τον νόμο του Hubble, που συνδέει γραμμικά την απόσταση με την ταχύτητα των γαλαξιών με βάση το φαινόμενο Doppler και δεχόμενοι ότι η μετατόπιση προς το ερυθρό των φασμάτων γαλαξιών είναι το αποτέλεσμα της επέκτασης του σύμπαντος που συμβαίνει από τότε που γεννήθηκε το Σύμπαν, την εποχή της Μεγάλης Έκρηξης. Οι αποστάσεις πολλών γαλαξιών μετριούνται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα αστέρια γνωστών απόλυτων μεγεθών όπως τα μεταβλητά αστέρια των Κηφείδων και υπερκαινοφανών.

16 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

1
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
2
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Ερωτήσεις
118 questions