4 out of 5
4
6 reviews

2ο Μέρος Ολυμπιακό Ιδεώδες – Αγωγή και Παιδεία

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης της Ολυμπιακής παιδείας στη σχολική πράξη για την ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών στρατηγικών, τεχνικών και μεθόδων, που επιτυγχάνουν την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων στις βασικές αθλητικές αξίες.

22 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Αρχική αξία κόστους μαθήματος: 420 €.

Το ποσό αυτό μειώνεται ως ακολούθως:

Χορήγηση ειδικής έκπτωσης 20% στο σύνολο του μαθήματος.

Ποσό πληρωμής μετά την έκπτωση: 336 €

Εφάπαξ Πληρωμή – Early Entry (10%): 302,4 €

Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού, παρέχονται επιπλέον 2 μήνες δωρεάν εκμάθησης, για την πληρέστερη κατανόηση του Μαθήματος. Το κόστος απόκτησης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι 99 ευρώ.

2ο Μέρος – Ολυμπιακό Ιδεώδες – Αγωγή και Παιδεία

Χρονική Διάρκεια:  1 Μήνας

Κόστος μαθήματος: 28 €.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Σύντομη Ιστορική επισκόπηση

  • 2.1 Αρχαίοι χρόνοι
  • 2.2 Αναβίωση: Το όραμα του Βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν
  • 2.3 Η κρίση αξιών στο σύγχρονο ελληνικό γίγνεσθαι
  • 2.4 Η ανάδυση της εκπαιδευτικής παρέμβασης
  • 2.5 Συμπεράσματα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Ολυμπιακή-Αθλητική παιδεία εξετάζεται ως μια νέα προοπτική της αθλητικής εκπαίδευσης. Μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η άποψη ότι εάν ένα παιδί ασχοληθεί από μικρό με τον αθλητισμό και μυηθεί σε αυτόν θα διαμορφώσει θετική στάση απέναντι στη φυσική αγωγή. Η υπόθεση αυτή, παρότι είναι γενικότερα σωστή, αφορά μόνο τη διαμόρφωση στάσεων έναντι της σωματικής άσκησης και όχι αναφορικά με την ηθική και τη δεοντολογία των σπορ (Γκιόσος , Ι.  2000, 35).

Από τη δημοσίευση του άρθρου των Ogilvie & Tutko (1971) με τίτλο «Αθλητισμός: Αν θέλεις να οικοδομήσεις χαρακτήρα, δοκίμασε κάτι άλλο», μια σειρά από εμπειρικές μελέτες, που χρησιμοποιούν διαφορετικές ψυχολογικές προσεγγίσεις και ερευνητικές μεθόδους, έχουν δημοσιευτεί.  Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, αυτές οι μελέτες έχουν συνοψιστεί από τους Shields & Bredemeier (1995, 109-131; 173-192), οι οποίοι και δικαίωσαν τη δήλωση των Ogilvie & Tutko. Από ότι υποστηρίζεται στις μελέτες αυτές, ο αθλητισμός από μόνος του δεν είναι ικανός να βοηθήσει στην ηθική ανάπτυξη των νέων.

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό δεν προάγει κατ’ ανάγκη τις αξίες της εντιμότητας και του αθλητικού πνεύματος. Μια σειρά από έρευνες έχουν αποδείξει ότι η συμμετοχή και η ενασχόληση με τον αθλητισμό γενικότερα, είναι πιθανόν να ενθαρρύνει μια εγωκεντρική ή και επιθετική νοοτροπία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα έκτροπα που προκαλούν πολλοί από τους θεατές, ή η αντιαθλητική συμπεριφορά αθλητών ακόμη και υψηλού επιπέδου στα γήπεδα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, υπήρξε προβληματισμός από το Ολυμπιακό Κίνημα για την αντιμετώπιση των αντιαθλητικών φαινομένων.  Τότε, ξεκίνησε βαθμιαία η ίδρυση εθνικών επιτροπών για την προώθηση του «Αθλητικού Πνεύματος» και δημιουργήθηκαν τα πρώτα προγράμματα Ολυμπιακής παιδείας.

Αργά, αλλά σταθερά η Ολυμπιακή παιδεία ως γνωστικό αντικείμενο βρήκε ανταπόκριση σε διεθνές επίπεδο από σπουδαστές και ερευνητές του Ολυμπισμού και άλλους πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι συμφώνησαν ότι: «αν στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων όλων των κρατών του κόσμου, από τα στοιχειώδη μέχρι τα ανώτατα, καθιερωθεί η διδασκαλία του Ολυμπισμού, τότε οι νέες γενιές της ανθρωπότητας θα γνωρίσουν μια νέα εποχή ζωής» (Δόξας Τ., 1976, 107).

Σήμερα, όλο και περισσότεροι διεθνείς αθλητικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί στηρίζουν την αναγκαιότητα της εκπαιδευτική επένδυσης του αθλητισμού.

“Όπως η έλλειψη ανοχής γεννιέται από την άγνοια και την παρανόηση, η ανοχή είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της κατανόησης. Αυτό συνεπάγεται ότι το σημείο εκκίνησης για όλες μας τις δραστηριότητες θα έπρεπε να είναι μεταξύ των νέων: στην αίθουσα διδασκαλίας, στην αθλοπαιδιά, στα σωματεία και στο σπίτι. Τα σχολεία θα πρέπει να ενθαρρυνθούν για να διδάξουν στους μαθητές την αθλητική δεοντολογία από μικρή ηλικία και οι εκπαιδευτικοί, μεταξύ των οποίων και οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να ενισχυθούν για να σχηματίσουν κατάλληλο υλικό προς διδασκαλία”.(Συμβούλιο της Ευρώπης, 1996).

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να εξετάσει αυτήν την παραδοχή. Να διερευνήσει δηλαδή τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης της Ολυμπιακής παιδείας στη σχολική πράξη για την ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών στρατηγικών, τεχνικών και μεθόδων, που επιτυγχάνουν την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων στις βασικές αθλητικές αξίες.

Ξεκινώντας με αυτήν την υπόθεση (θεωρητικό εργαλείο της έρευνας), η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποδείξει την ωφελιμότητα της καθιέρωσης της Ολυμπιακής παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαμόρφωση τρόπων σκέψης και ενέργειας, διαθέσεων, προσανατολισμών και στάσεων αναφορικά με τις αθλητικές αξίες.

Εκτός όμως από τον παραπάνω σκοπό, η έρευνα υπηρετεί δύο ακόμη επιμέρους ειδικούς στόχους:

Ο πρώτος σημαντικός ειδικός στόχος είναι να διαγνώσει την αρτιότητα των εφαρμοσμένων προγραμμάτων Ολυμπιακής παιδείας διεθνώς, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους. Για το λόγο αυτό, εξετάζεται το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται διεθνώς προγράμματα Ολυμπιακής εκπαίδευσης.

 

Εξετάζονται οι υποθέσεις στις οποίες βασίστηκε η ανάπτυξή τους και διερευνάται σε ποιο βαθμό ο κύριος σκοπός και οι ειδικοί στόχοι τους επιτεύχθηκαν.

Ο δεύτερος και σημαντικότερος στόχος είναι η εξεύρεση προτάσεων για να ριζώσει αποτελεσματικά η Ολυμπιακή παιδεία στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και να βελτιωθεί η εφαρμογή του υπάρχοντος προγράμματος. Γι΄ αυτό, μελετάται ιδιαίτερα η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος Ολυμπιακής και Αθλητικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας, τις διδακτικές αρχές, τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τα μαθησιακά αποτελέσματα, το μαθησιακό παιδαγωγικό κλίμα και το εκπαιδευτικό υλικό).

Επίσης, αναλύονται οι εκπαιδευτικές του προεκτάσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκμάθηση στάσεων και συμπεριφορών σε σχέση πάντοτε με την αθλητική  δεοντολογία.

Επιπλέον, κάθε ένα από τα ερωτήματα, που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της μελέτης, είναι δυνατόν να θεωρηθούν και ως επιμέρους ειδικοί στόχοι της έρευνας. Έχουν όμως μικρότερη βαρύτητα καθώς υπηρετούν τον ερευνητικό σκοπό και τους ανωτέρω ερευνητικούς στόχους.

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας για κάθε έναν από τους επιμέρους ειδικούς στόχους αλληλοσχετίζονται μεταξύ τους ώστε να επιτυγχάνεται η ενιαία παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας στα συμπεράσματα, την κριτική προσέγγιση και στις προτάσεις της διατριβής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: “Το ερωτηματολόγιο του μαθήματος θα εμφανιστεί μετά την ανάγνωση της τελευταίας ενότητας και οι απαντήσεις θα σταλούν με email στην διδάσκουσα του μαθήματος”

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσα στην επαρχία. Το σπίτι μου το έλουζε η αύρα της θάλασσας.  Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου κολυμπούσα, χόρευα, ζωγράφιζα κι έγραφα ποιήματα. Κι είχα πάντοτε την εντύπωση ότι είμαι πλούσια, ίσως γιατί είχα περισσότερα από ότι χρειαζόμουν. Ο πατέρας μου, μου έμαθε ότι από το λιμάνι μας είχε ξεκινήσει ο Αίας ο Λοκρός και οι άνδρες του για την Τροία, η μάνα μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και γίγαντες. Μεγάλωσα με θρύλους και παραδόσεις.

Σήμερα διανύω είκοσι και πλέον συνεχή έτη διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και πιστεύω ότι η χαρά της διδασκαλίας και το πάθος αυτό είναι το μεγαλύτερο για μένα. Έχω διδάξει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, στη Σχολή Αξιωματικών Δοκίμων της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Αμερικανικό Κολλέγιο “University of Indianapolis” και σε πλήθος επαγγελματικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια.

Ταξίδεψα και στις πέντε ηπείρους, γνώρισα επιφανείς παιδαγωγούς που είχαν κι εκείνοι πάθος για το Ολυμπιακό Ιδεώδες και το «Ευ Αγωνίζεσθαι», τη διαπολιτισμική παιδεία και την αγωγή ειρήνης. Σημαντικές στιγμές της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας η συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, το Υφυπουργείο Αθλητισμού ως Επιστημονική Σύμβουλος, αλλά κυρίως ως Διευθύνουσα Σύμβουλος στο Διεθνές Ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας.

Στόχος μου είναι να διαδοθούν” τα φωτογόνα μηνύματα του Ολυμπισμού – Ελληνισμού – Ανθρωπισμού στα παιδιά και στους νέους όλου του κόσμου. Για αυτό επιμελήθηκα, συνέγραψα ή έκρινα πολλά  βιβλία. Μερικά για τα οποία είμαι περήφανη είναι ο “Οδηγός Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας για Εκπαιδευτικούς”, ο οποίος διδάχθηκε πειραματικά σε Ελληνικά σχολεία με την έγκριση του ΥΠΕΠΘ, το Διεθνές εγχειρίδιο «Be a Champion in Life!!» (Γίνε Πρωταθλητής στη Ζωή!!), το οποίο διδάχθηκε πειραματικά σε σχολεία και των 5 ηπείρων με την έγκριση της ΔΟΕ και της UNESCO, «Ο Σύλλογος-το ζωντανό κύτταρο του Αθλητισμού» (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού)   «Ολυμπιακή Παιδεία», “Raise a Champion!” (Ανάθρεψε έναν πρωταθλητή) και η ειδική έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού «Σκιάς Όναρ».

Συμμετείχα ως Διεθνής Κριτής στην ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού πακέτου “Teaching values-An Olympic Education Toolkit” (Διδάσκοντας Αξίες) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για το Πεκίνο, στη συγγραφή του Active Lifestyles (Ενεργός τρόπος Ζωής), Επιμελήτρια του εντύπου Guide Active Healthy Living, η τελευταία επιστημονική μου εργασία είναι ο συλλεκτικός Τόμος “Ιστορία της Ολυμπιακής Παιδείας- Το Ολυμπιακό Ιδεώδες ως μορφωτική πράξη – Ιστορική και Επιστημολογική προσέγγιση” (Εκδόσεις Αρναούτη – Όμιλος Κύκλος).

Σε αυτό το πνεύμα επέβλεψα επιστημονικά εθνικά και διακρατικά σχέδια, αλλά και τηλεοπτικές παραγωγές ή συνεργασίες όπως το  Α’ Διεθνές Παιδικό φεστιβάλ Νοτιανατολικής Ευρώπης,  τη «Γειτονιά της Δράσης», την παραγωγή τεσσάρων ντοκυμανταίρ με θέμα: «Αθλητισμός Ολυμπιακοί Αγώνες», που προβλήθηκε στη ΝΕΤ, και συμμετείχα στη διεθνή τηλεοπτική παραγωγή «6ο Ολυμπιακός Κύκλος».

Η λογοτεχνία με μαγεύει, κι όσες φορές με ρώτησαν πώς τα σκέφτηκα ή τα φαντάστηκα όσα γράφω, απορώ γιατί τα βίωσα σε μια άλλη ονειρική διάσταση. Τα έργα μου: ΟΝΕΙΡΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ (Σύγχρονη Σκέψη) ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΟΚΚΙΝΗ (Ελληνικά Γράμματα), ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Εμπειρία Εκδοτική) ΒΙΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΑ και η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΦΛΟΓΑ, (Εκδόσεις Αρναούτη).

 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ευθύνη  της  καθοδήγησης,  συμμετοχή  στην  ομάδα  συγγραφής  κι  επιμέλεια  της συγγραφής  του εγχειριδίου  “Οδηγός  Ολυμπιακής  και  Αθλητικής  Παιδείας  για Εκπαιδευτικούς”,το  οποίο  με  απόφαση  του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  εντάχθηκε  στα  πειραματικά προγράμματα      του έργου      ΣΕΠΠΕ      (Σχολεία      εφαρμογής      Πειραματικών προγραμμάτων  Εκπαίδευσης)  και  διδάχτηκε  πιλοτικά  σε  τριάντα  Δημοτικά  σχολεία ανά την Ελλάδα για το σχολικό έτος 1998-1999 και σε τετρακόσια κατά το επόμενο σχολικό   έτος.

Στο ΦΕΚ  για την Ολυμπιακή  Παιδεία το εν λόγω εγχειρίδιο αναφέρθηκε ως  άρτιο  και  ενδεδειγμένο  εκπαιδευτικό  υλικό  για  την  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Συμμετοχή στην Ομάδα Συγγραφής και συντονισμός έκδοσης του εγχειριδίου, «Be a Champion in Life!!» (Γίνε Πρωταθλητής στη Ζωή!!),  το  οποίο  εκδόθηκε  από  το Διεθνές  Ίδρυμα  Ολυμπιακής  και  Αθλητικής  Παιδείας  υπό  την  αιγίδα  της  Δ.Ο.Ε.  και των Διευθύνσεων Αθλητισμού και Εκπαίδευσης της UNESCO. Το εν λόγω εγχειρίδιο διδάχτηκε πειραματικά σε σχολεία και των πέντε ηπείρων και παρουσιάστηκε στο Β’ Παγκόσμιο  Συνέδριο  για  την  “Εισαγωγή  της  Ολυμπιακής  και  Αθλητικής  Παιδείας στα σχολεία” (Όλυμπος 2-4 Ιουνίου 2000).

Διεύθυνση  έκδοσης   και επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής έκδοσης  του άνωθεν εγχειριδίου,που επιχορήγησε το Ίδρυμα CocaColaFoundation. Κατόπιν θετικής  εισηγήσεως  για  την  αρτιότητα  του  περιεχομένου  του  από  το  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο   (ΥΠ.Ε.Π.Θ.),   το   εγχειρίδιο   διανεμήθηκε   από   το   ΥΠ.Ε.Π.Θ.στους Καθηγητές Ολυμπιακής Παιδείας.

Επιστημονική παρακολούθηση  κι επιμέλεια της παραγωγής τεσσάρων δεκαπεντάλεπτων εκπαιδευτικών video (μετά από ανάθεση της   Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής   Ραδιοτηλεόρασης   του   ΥΠ.Ε.Π.Θ.   στην   Εταιρεία SMARTMEDIA-Εταιρεία σχεδιασμού και παραγωγής οπτικοακουστικών προγραμμάτων με την υπ’ αριθμόν  ΙΓ/232/10/9/1999  Υπουργική  απόφαση  για  την  παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος με τίτλο «Αθλητισμός: Ολυμπιακοί Αγώνες».

Θεματολογία:

-Πολιτισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες

-Σύγχρονη Ολυμπιακή Ιστορία

Το θέμα : Ολυμπιακοί Αγώνες: Αρχαιότητα

-Σήμερα, παρουσιάζεται σε δύο δεκαπεντάλεπτα video

-Σύγκριση  Αγωνιστικού προγράμματος

-Διαφορές και Ομοιότητες στην Τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων

Καθοδήγηση  της  συγγραφικής  ομάδας  και  Επιστημονική  επιμέλεια της μαθητικής περιοδικής  έκδοσης του    Δήμου    Θεσσαλονίκης «Άναψε  τη  φλόγα  του Ολυμπισμού».

Συμμετοχή  στη  συγγραφή  του  εγχειριδίου «Ολυμπιακή  και  Αθλητική  Παιδεία»(Εκδόσεις  Προπομπός,  Σειρά  Παιδαγωγικός  Λόγος),  το  οποίο  με  απόφαση  του ΤΕΦΑΑ  Αθηνών,  διδάχτηκε  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  επιλογής  «Ολυμπιακή Παιδεία».

Επίσης  συμμετείχα  στην  Ομάδα  Εργασίας  και  την  Επιστημονική  Επιτροπή  του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για το πρόγραμμα Ολυμπιακής Αγωγής στα σχολεία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τρόπος απόκτησης

Ο εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε τη σπουδή του στο μάθημα που επέλεξε, έχει το δικαίωμα:

Α) Απόκτησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κόστος 99 ευρώ.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced

Β) Απόκτηση Κότινου με: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης των ακαδημαϊκών μαθημάτων του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning από την Μ.Κ.Ο. HEPTAPOLIS – ΤΡΙΛΟΓΙΑ. (ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

2ο Μέρος Ολυμπιακό Ιδεώδες – Αγωγή και Παιδεία

1
2.1 Αρχαίοι χρόνοι
40
2
2.2 Αναβίωση: Το όραμα του Βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν
40
3
2.3 Η κρίση αξιών στο σύγχρονο ελληνικό γίγνεσθαι
40
4
2.4 Η ανάδυση της εκπαιδευτικής παρέμβασης
40
5
2.5 Συμπεράσματα
40