Το Eλληνικό Πνεύμα στις πυραμίδες της Αιγύπτου

Η μελέτη – ερευνά αυτή είναι πρωτότυπος εις παγκόσμιον επίπεδον, διότι διά πρώτην φοράν εις την Ιστορίαν, γίνεται συγκριτική μελέτη των διαστάσεων και των αρχιτεκτονικών στοιχείων των μνημείων του αρχαίου Ελληνικού χώρου και των μεταξύ αυτών αποστάσεων, με τας διαστάσεις και  λοιπά στοιχεία των Πυραμίδων της Αίγυπτου.

Το ελληνικό πνεύμα στις πυραμίδες της Αιγύπτου
4
113.30€ 90.60€
4
4 (6)
Η μελέτη - έρευνα αυτή είναι πρωτότυπη σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι για πρώτη φορά στην Ιστορία γίνεται συγκριτική μελέτη των διαστάσεων και των αρχ...
1 Lectures
Add to Wishlist
113.30€ 90.60€