Η βαθύτερη έννοια της Κοινωνίας

Επιμέλεια – Παρακολούθηση μαθήματος: Ευάγγελος Κάλιοσης.
Στο μάθημα αυτό, ο Talcott Parsons αναλύει την έννοια της κοινωνίας και τις συναφείς προς αυτή κατηγορίες και εξηγεί πώς η γενετική σύσταση ενός ανθρώπινου οργανισμού αλληλεπιδρά με το εξωτερικό περιβάλλον, η ατομικότητα (προσωπικότητα) με το κοινωνικό σύνολο, στο οποίο είναι ενταγμένη, και το εκάστοτε πολιτισμικό σύστημα με τα κοινωνικά του υποσυστήματα.

Ολοκληρώστε το μάθημα με επιτυχία και απόκτηστε το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης μαθημάτων από την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

(ΣΗΜ. Η αποστολή του Πιστοποιητικού γίνεται με email.)

Acta_Basic
Acta_Expert
Acta_Advanced