ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα προγράμματα E-Learning του ΕΚΠΑ υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω φιλικής προς τον χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Όλα τα προγράμματα υποστηρίζονται από εκπαιδευτές, σε καθημερινή βάση, οι οποίοι είναι είτε Πανεπιστημιακοί Καθηγητές είτε εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα τους.
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει, αναλόγως του αντικείμενου του προγράμματος, εκπαιδευτικό υλικό (θεωρία, παραδείγματα, υποδειγματικές ασκήσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία και δικτυογραφία, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.ά)  σε έντυπη (εκτυπώσιμη) αλλά και ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις με animation, λογισμικές εφαρμογές.
Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, εξατομικευμένα.
Η χορήγηση του τίτλου σπουδών (ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) και του Κότινος του Σωματείου Όλυμπος πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και αφού εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται για κάθε μάθημα ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων της τρέχουσας εκπτωτικής πολιτικής (Και τα δύο πιστοποιητικά θα σταλούν με mail στον εκπαιδευόμενο χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση).
Η πρωτοτυπία του υλικού ελέγχεται στο πλαίσιο ελέγχων ποιότητας, υπό την ευθύνη του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του εκάστοτε Προγράμματος. Επιπλέον, πραγματοποιούνται έλεγχοι αυθεντικότητας επί του υλικού μέσω ευρέως διαδεδομένων αυτοματοποιημένων εργαλείων αντιπλαγιαρισμού.