Κανονισμός Σπουδών

                                                                                    ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

«HEPTAPOLIS AVATAR E-LEARNING»

        https://avatar-e-learning.com/, email: heptapolis@avatar-e-learning.com

      Μέγας Χορηγός του Οικουμενικού Μεγαλεπήβολου Αναπτυξιακού Προγράμματος

HEPTAPOLIS TΡΙΛΟΓΙΑ, το Όραμα των Δελφών

www.heptapolis.com 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «HEPTAPOLIS AVATAR E-LEARNING»

Εισαγωγή

1. Το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού καθορίζει τους σκοπούς, τους στόχους, τη δομή και διάρθρωση, την οργάνωση και τη λειτουργία του διαδικτυακού προγράμματος ασύγχρονης εκπαίδευσης «HEPTAPOLIS AVATAR E-LEARNING», τη διαδικασία έγκρισης προγραμμάτων, τον τρόπο αξιολόγησης, το διδακτικό προσωπικό, τους πόρους του προγράμματος, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν και εμπίπτουν στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών μαθημάτων.

2. Η υλοποίηση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning» πραγματοποιείται από την μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ», ιδρυθείσα τον Σεπτέμβριο του 2018, με ΑΦΜ 996886065, ΙΖ΄Αθηνών και ΓΕΜΗ 147414501000, με σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την άσκηση στην Αρετή, την απόκτηση φιλοσοφικής παιδείας, επιστημονικών γνώσεων, επαγγελματικών και βιοτικών δεξιοτήτων, μέσω της διαδικτυακής διάδοσης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και φιλοσοφίας, καθώς και της διάδοσης της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψης παγκοσμίως αναγνωρισμένων ξένων επιστημόνων. 

3. Εμπνευστής και ιθύνων νους

Ο Παύλος Πισάνος, (βιογραφικό) επιχειρηματίας, παραγωγός και συγγραφεύς ταινιών πολιτισμού, καθώς και βιβλίων επιστημονικού και φιλοσοφικού περιεχομένου, είναι ο  Πρόεδρος της «HEPTAPOLIS-ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑMKE», ο Art Director του διαδικτυακού εκπαιδευτικού Προγράμματος, ο ιθύνων νους του εγχειρήματος «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ, το Όραμα των Δελφών» (www.heptapolis.com), ο εμπνευστής  του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning» και των πρωτοποριακών video του «Heptapolis avatar e-learning» και του «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ, το Όραμα των Δελφών».  

4. Πλειάδα ακαδημαϊκών, καθηγητών, επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, ερευνητών και τεχνικών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και εργάσθηκαν εθελοντικά, για τη δημιουργία του επιμορφωτικού -εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning», στοχεύοντας στη συμμετοχή ενός όσο το δυνατόν ευρύτερου φιλομαθούς κοινού. 

5. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην επιστημονική επάρκεια των μαθημάτων, την πολυθεματικότητα τους, την καλλιτεχνική παρουσίαση, στις ερωτήσεις κατανόησης, στην έλλειψη ιδιαίτερων περιοριστικών όρων εγγραφής, στη μετάφραση των κειμένων στην Αγγλική και στην προοπτική μετάφρασης και σε άλλες γλώσσες, σε ένα ευέλικτο περιβάλλον σπουδών μέσω ασύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης.

6. Στόχος του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος  «Heptapolis avatar e-learning» είναι :

Α) η υψηλού επιπέδου οικονομικά προσιτή επιμόρφωση, με διδάσκοντες καθηγητές/ερευνητές εγνωσμένου κύρους, 

Β) η αξιοποίηση του ελληνικού και ξένου επιστημονικού/ερευνητικού δυναμικού, σε αμιγώς επιστημονικά ή επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται στο ελληνικό και στο διεθνές κοινό,

Γ) η δημιουργία κινήτρων για την αύξηση συμμετοχής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, 

Δ) η διάδοση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και φιλοσοφίας, καθώς και της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψης ξένων, παγκοσμίως αναγνωρισμένων επιστημόνων, 

Ε) η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση, μέσα από το πρόγραμμα «Παιδεία για όλους»,

ΣΤ) η επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού και η διεύρυνση των γνώσεων των αποφοίτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα είτε της επιστήμης τους, είτε σε θέματα διεπιστημονικού χαρακτήρα,

Ζ) η παροχή ειδικών εκπτωτικών κινήτρων διαδικτυακής εκπαίδευσης, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της διαδικτυακής πλατφόρμας της Heptapolis- Τριλογία ΑΜΚΕ, 

Η) η ισχυροποίηση και εδραίωση στην ανθρώπινη συνείδηση της εθελοντικής προσφοράς,

Θ) η προώθηση humanitarian εκπαιδευτικών μαθημάτων στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης του κοινού στα θέματα της κλιματικής αλλαγής και της υγείας.

7. O τίτλος «HEPTAPOLIS – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ», («HEPTAPOLIS SPACE ACADEMY»), τα κείμενα και η παραγωγή του διαστημικού ντοκιμαντέρ, διάρκειας 15 λεπτών, που θα μεταδίδεται μόνιμα στο ομώνυμο διαδικτυακό πρόγραμμα, ανήκουν στην Εταιρεία «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ». 

8. Ο τίτλος «HEPTAPOLIS» του heptapolis avatar e-learning, αφορά στον τίτλο του έργου «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ» του Παύλου Πισάνου κατοχυρωμένου, ως πνευματική ιδιοκτησία και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή του από κανένα ιδιώτη, εταιρεία, φορέα, ή οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη φυσική ή νομική οντότητα, παρά μόνο μετά από γραπτή άδεια από τον κατέχοντα την πνευματική ιδιοκτησία του τίτλου ή από τους νομικά υποδειχθέντες κληρονόμους του ιδίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα διέπουν την εκχώρηση του τίτλου «HEPTAPOLIS» θα κατοχυρώνονται νομικά μέσω Συμφωνητικού, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το Συμφωνητικό και εφ’ όσον δεν έχουν παραβιασθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις της Συμφωνίας.

9. Τα ντοκιμαντέρ της «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ»,  τα διαφημιστικά ή εκπαιδευτικά video του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ» και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση και άδεια της Εταιρείας, πλην της εξυπηρέτησης  του διαδικτυακού προγράμματός της.

10. Η μουσική, το video montaz, η καλλιτεχνική επιμέλεια- επεξεργασία και η τελική παράδοση κάθε διαδικτυακού μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της «Heptapolis avatar e-learning», καθώς και το σύνολο των εξόδων τους, θα καλύπτονται παραγωγικά μέσω αυτοχρηματοδότησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγιών ή προγραμμάτων συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowd funding) ή κάθε άλλου πρόσφορου νόμιμου τρόπου και διαδικασίας. 

11. Η υλοποίηση του video εκπαιδευτικού 3D avatar μαθήματος «Πλάτωνος Κρίτων» και «Πλάτωνος Φαίδων» είναι πρωτότυπη και ανήκει στην πνευματική και υλική ιδιοκτησία της Εταιρείας «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ».

12. Τα υπογραφέντα Συμφωνητικά με τους καθηγητές – διδάσκοντες της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής διέπονται από τα άρθρα των Συμφωνητικών, από τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους και από τον παρόντα Κανονισμό Σπουδών.

13. Η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του «Heptapolis avatar e-learning» ως προς τις δραστηριότητές της εφαρμόζει την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

14. Η Εταιρεία «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ», σύμφωνα με το Καταστατικό της :

14.1. επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning» και την τήρηση του Κανονισμού Σπουδών, 

14.2. προΐσταται των υπηρεσιών της διαδικτυακής πλατφόρμας και του εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning» και συνυπογράφει με την ACTA ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης,

14.3. υπογράφει τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και τις εντολές πληρωμών των διδασκόντων σύμφωνα με τα Υπογραφέντα Ιδιωτικά Συμφωνητικά, που συνάπτει η Εταιρεία για τις γενικές ανάγκες του εκπαιδευτικού Προγράμματος,

14.4. υπογράφει MoU (Πρωτόκολλα Συνεργασίας) με Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Κέντρα δια Βίου Μάθησης, καθώς και συμφωνητικά με Έλληνες και ξένους καθηγητές/διδάσκοντες, εκδοτικούς οίκους,

14.5. ελέγχει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την τήρηση των κανόνων δημοσιοποίησης, προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανταγωνισμού και διαφάνειας στη σύναψη συμβάσεων και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται,

14.6. ελέγχει την πραγματοποίηση του προγραμματισμένου εκπαιδευτικού έργου και την επάρκεια παροχής διοικητικών, τεχνολογικών και βοηθητικών υπηρεσιών,

14.7. ελέγχει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αξιολόγησης, για κάθε εκτελούμενο πρόγραμμα ή άλλη δραστηριότητα, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα με την εταιρεία ACTA Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

14.8. Προβάλλει διαφημιστικά το αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό έργο της και συμβάλλει δραστικά στην εγχώρια και παγκόσμια διάδοσή και αναγνώρισή του, μέσω διαφημιστικών προωθήσεων ή παγκόσμιων πλατφόρμων ΜΜΕ,

14.9. Δέχεται χορηγίες μαθημάτων από καθηγητές/ερευνητές και δύναται να χρησιμοποιεί ίδιον υλικό που κατέχει νομίμως. 

14.10. Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Heptapolis avatar e-learning είναι ο μέγας χορηγός του Αναπτυξιακού Προγράμματος HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ, Το Όραμα των Δελφών (www.heptapolis.com).  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του διαδικτυακού «Heptapolis Avatar e-learning»

Η καινοτομία του διαδικτυακού «Heptapolis Avatar e-learning» έγκειται στην ασύγχρονη διαδικτυακή μάθηση με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας μέσω τριών εκπαιδευτικών μοντέλων:

Α. ΠΡΩΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

AVATAR 3D ANIMATION 

Η μοναδικότητα της καινοτομίας του εκπαιδευτικού εγχειρήματος «Heptapolis avatar e-learning», έγκειται στην 3D animation παρουσίαση φιλοσοφικών μαθημάτων, όπως για παράδειγμα στο μάθημα «Πλάτωνος Κρίτων», στο οποίο η  3D avatar (ψηφιοποιημένη) αναπαράσταση του Σωκράτη και του Κρίτωνα και του μεταξύ τους διαλόγου, στο εικονικό περιβάλλον της φυλακής στην αρχαία Αγορά, έχει ως αποτέλεσμα μετά το πέρας του μαθήματος, ο κάθε σπουδαστής «να έχει βιώσει την έννοια του μαθήματος με τα υψηλά φιλοσοφικά διδάγματα», γιατί η δύναμη της εικόνας έχει ισχυρή απήχηση στον εγκέφαλο ως βασική γλώσσα προγραμματισμού του και μέσα από την επαναληπτική αναπαραστατική διδασκαλία,  θα καθιστούν τα πανανθρώπινα διαχρονικά διδάγματα τους κτήμα των σπουδαστών.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, όταν ο «ίδιος ο Φιλόσοφος» μέσα από την avatar απεικόνισή του, επικοινωνεί τα διδάγματά του,  ο σπουδαστής  «ταξιδεύει στο παρελθόν», 2.000 χρόνια πίσω, και μπορεί να πει «ΗΜΟΥΝ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΚΕΙ, ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ, ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ, ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ …».

Προβλέπεται ο υποτιτλισμός καθ’ ενός έργου σε πολλές γλώσσες, για τη δυναμική σε 3D animation διάδοση της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλες τις ηλικίες, χωρίς περιορισμό χρόνου, γλώσσας, φύλου, ηλικίας, μόρφωσης, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Παιδεία για όλους».

Οι ενδιαφερόμενοι της φιλολογίας και της κλασσικής φιλοσοφίας έχουν, ήδη, την ευκαιρία να μαθητεύσουν στα 3D ψηφιακά έργα «Πλάτωνος- Κρίτων», διαρκείας 58’, σε γλώσσα Ελληνική και υποτιτλισμό στην Αγγλική και το πρώτο μέρος του έργου «Πλάτωνος – Φαίδων», διαρκείας 26’ μέσω της «ζωντανής» AVATAR διδασκαλίας τους.

Β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ακαδημία του Διαστήματος («HEPTAPOLIS SPACE ACADEMY»).

Μαγνητοσκοπημένα μαθήματα Φυσικής του Διαστήματος στην εικονική Ακαδημία του Διαστήματος, στην επιφάνεια της Σελήνης. Σε ειδικά διαμορφωμένη 3D αίθουσα της Heptapolis Academy of Space, στο 3D εικονικό περιβάλλον της Σελήνης, o εγνωσμένου κύρους καθηγητής Φυσικής του Διαστήματος κ. Ξενοφών Μουσάς θα παραδίδει μαγνητοσκοπημένα μαθήματα Φυσικής του Διαστήματος, σε γλώσσα Ελληνική με Αγγλικό υποτιτλισμό, ο δε Μαθηματικός Εμμανουήλ Μανούσος μαγνητοσκοπημένα μαθήματα της Θεωρίας της Σχετικότητας.

Γ. ΤΡΙΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2D e-learning μαθήματα (παράδειγμα μαθήματος) 

2D μαθήματα Φιλοσοφίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας, σε γραπτά επιμελημένα κείμενα στην Ελληνική και στην Αγγλική , καθώς και σε άλλες γλώσσες για τις οποίες θα ενημερώνεται ο σπουδαστής,  καθώς η μετάφραση των κειμένων είναι σε εξέλιξη. 

Πιστοποίηση

H εκπαιδευτική πιστοποίηση των μαθημάτων και τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης είναι αρμοδιότητα της ACTA Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (pdf)

Διδακτέα ύλη

Το εκπαιδευτικό e-learning πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται, συνεχώς, με νέα μαθήματα χωρίς κατάργηση των προηγούμενων μαθημάτων, τα οποία είναι διαχρονικής αξίας και στοχεύουν στη διαδικτυακή διάδοση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και φιλοσοφίας καθώς και στη διάδοση της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψης ξένων επιστημόνων, στο ευρύ φιλομαθές κοινό. 

Το καινοτόμο διαδικτυακό εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα ασύγχρονης εκπαίδευσης                                                 «Heptapolis avatar e-learning» είναι Μέγας Χορηγός του Αναπτυξιακού Προγράμματος «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ, το Όραμα των Δελφών» (www.heptapolis.com). 

Επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning»

Η Επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning», αποτελείται από τους :

  1. Ξενοφών Μουσάς, καθηγητής Φυσικής του Διαστήματος, πρύτανης της Ακαδημίας Διαστήματος, επιστημονικός υπεύθυνος της Ακαδημίας Διαστήματος (Space Academy).
  2. Μιχαήλ-Θαλής Πουλαντζάς, καθηγητής Κοινωνιολογίας, πρύτανης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning».
  3. Ευάγγελος Κάλιοσης,  καθηγητής φιλολογίας, επιμελητής του προγράμματος.
  4. Δρ Ευαγγελία Δανιήλ, ιατρός πνευμονολόγος-φυματιολόγος, αντιπρόεδρος HEPTAPOLIS-ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑMKE.

Γραμματειακή υποστήριξη, email: heptapolis@avatar-e-learning.com

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Ο υπογράφων διδάσκων-συγγραφέας του μαθήματος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος της συγγραφής/διδασκαλίας του μαθήματός του και οφείλει να ενημερώνει για τις πηγές/βιβλιογραφία που χρησιμοποίησε για την συγγραφή του μαθήματός του ή να διορθώνει ενδεχόμενες αβλεψίες του. 

Ο έλεγχος-επιμέλεια που διενεργείται από την επιστημονική ομάδα του «Heptapolis avatar e-learning» και από τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος δεν ασκείται επί της συγγραφικής ουσίας των παραδοτέων μαθημάτων, τα οποία είναι αποκλειστικής ευθύνης του διδάσκοντος. 

Η εταιρεία Μ.Κ.Ο HEPTAPOLIS-Τριλογία Α.Μ.Κ.Ε, στην προσπάθειά της να εντάξει στο σώμα των ψηφιακών μαθημάτων του Avatar e-learning μαθήματα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, επέλεξε από την παγκόσμια εκπαιδευτική βιβλιογραφία αντικείμενα εγνωσμένης άξιας, εξαιρετικά χρήσιμα για μαθητές, σπουδαστές και επιστήμονες.

Ειδικός νομικός μηχανισμός της εταιρείας, ενεργών μεθοδικά για την επικοινωνία έμμεσα ή άμεσα με τους δημιουργούς αυτών των έργων, κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έρευνας με αποτελεσματικές επαφές και συμφωνίες.

Ωστόσο, αναπόφευκτα ένα πολύ μικρό μέρος παραμένει εισέτι ακάλυπτο.

Με απόλυτη διαφάνεια στη σχέση της εταιρείας μας με τους συγγραφείς ή κληρονόμους τους που χαίρουν του προνομίου των συγγενικών δικαιωμάτων επί έργων τα οποία επιλέξαμε, δηλώνουμε υπεύθυνα ότι η εταιρεία μας, επί όλων ανεξαρτήτως των έργων που αναγράφονται στα πρωτοσέλιδα των μαθημάτων, θα προβαίνει σε άμεση εξόφληση του νομίμου ποσοστού που αφορά σε αμοιβή συγγραφέα ή συγγενικού του προσώπου από τις εισπράξεις των σπουδαστών που εξοφλούν την συμμετοχή τους στο μάθημα.

Ο καθορισμός των αμοιβών όλων των εμπλεκομένων στα μαθήματα του Avatar e-learning, διευθετείται ψηφιακά για κάθε μάθημα και η αμοιβή αποδίδεται αυτόματα στο λογαριασμό εκάστου εκ των δικαιούχων. Τα ποσά που αναλογούν σε πνευματικά δικαιώματα δικαιούχων, η επικοινωνία με τους οποίους, παρά τις επισταμένες προσπάθειες τις εταιρείας, δεν έχει σταθεί εφικτή, κατατίθενται αυτόματα σε ειδικό λογαριασμό, προκειμένου να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα σε αυτούς.

Τα ονόματα των συγγραφέων ή παρουσιαστών αναγράφονται με το βιογραφικό τους σε όλα τα μαθήματα του Avatar e-learning με ευκρινή γράμματα στην αρχική σελίδα κάθε μαθήματος.

(Βάσει του Ν. 2121/1993 περί Πνευματικών Δικαιωμάτων)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση στο email Γραμματειακής υποστήριξης του επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning» : heptapolis@avatar-e-learning.com .

Αποδοχή όρων συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Ο κάθε σπουδαστής ή ο ασκών την γονική επιμέλεια/κηδεμονία ανηλίκου πρέπει απαραίτητα να διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι οποίοι αναφέρονται στον Κανονισμό του Προγράμματος και να επιλέξει το «ΝΑΙ» στο: 

«Διάβασα, κατανόησα και αποδέχομαι τους όρους  και τις προϋποθέσεις που διέπουν τον Κανονισμό Σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος “Heptapolis avatar e-learning”.

                                                           ΝΑΙ                     ΟΧΙ

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του εκπαιδευτικού προγράμματος προέρχονται από:

  1. χρηματοδοτήσεις από εθνικά προγράμματα ή προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή από διεθνείς οργανισμούς,
  2. χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, 
  3. δωρεές και χορηγίες προς τη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ ή και προς το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα heptapolis avatar e-learning, 
  4. έσοδα από την : i) αξιοποίηση/διαμόρφωση/επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού και τις εισπράξεις διαδικτυακής παρακολούθησης των μαθημάτων, ii) την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους, ή και ιδιωτικούς φορείς,  iii) την εκτέλεση επιμορφωτικών-εκπαιδευτικών έργων στα πλαίσια της διά Βίου Μάθησης και σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, iv) συμμετοχική χρηματοδότηση μαθημάτων (crowd funding), v) κάθε άλλο πρόσφορο νόμιμο τρόπο και διαδικασία.

Τα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα οδηγούν στην απονομή Πιστοποιητικών Παρακολούθησης από την ACTA Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Βεβαιώσεων Παρακολούθησης και Κότινου Παρακολούθησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες παραγράφους του παρόντος Κανονισμού Σπουδών, ενώ μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή/και εκπαιδευτικά/ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HEPTAPOLIS AVATAR E-LEARNING.

1. Εγγραφή σε Μάθημα 

1.1. Μετά την ενημερωτική περιήγησή σας, στα μαθήματα του Heptapolis avatar e-learning εστιάζεστε στο μάθημα ή την ενότητα μαθημάτων της επιλογής σας. Κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα του συγκεκριμένου μαθήματος εισέρχεστε στην σελίδα με τις λεπτομέρειες του μαθήματος.

Πατώντας στα επιμέρους εικονίδια λαμβάνεται μία πλήρη ενημέρωση για το γνωστικό πεδίο του μαθήματος, τον τίτλο, το βιογραφικό και την εργογραφία του διδάσκοντος, εφόσον υπάρχει, τις διδακτικές ενότητες του μαθήματος, την χρονική του διάρκεια, το κοστολόγιο, τον αριθμό των δόσεων, την εκπτωτική πολιτική, τον τρόπο απόκτησης του ΚΟΤΙΝΟΥ και της πιστοποιημένης από εγκεκριμένο φορέα ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

1.2. Ο/η εκπαιδευόμενος/η αποδέχεται ότι η εγγραφή και φοίτησή του σε Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης», εκπονηθέν από την HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ, που υλοποιείται από την διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του «Heptapolis avatar e-learning» γίνεται στη βάση του παρόντος Κανονισμού, τον οποίο έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί, καθώς και ότι τα στοιχεία εγγραφής του είναι αληθή. 

1.3. Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους και φοιτητές όλων των Δημόσιων ή Ιδιωτικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών φορέων της ημεδαπής και της αλλοδαπής και από σπουδαστές – αποφοίτους πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς ηλικιακό περιορισμό. 

1.4. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τα μαθήματα του δικού τους ενδιαφέροντος με απαραίτητη προϋπόθεση τη γονική συγκατάθεση ή τη συγκατάθεση του ασκούντος νόμιμα την επιμέλεια ή κηδεμονία. 

1.5. Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενήλικας επιθυμεί να αποκτήσει πιστοποιημένες γνώσεις σε θέματα του προσωπικού του ενδιαφέροντος, τα δε 3D animation (avatar) μαθήματα (π.χ. Πλάτωνος Κρίτων) μπορούν να παρακολουθήσουν και άτομα με οπτική αναπηρία, δεδομένης της φωνητικής και ακουστικής επάρκειας των μαθημάτων.

2. Δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος και Κανονισμός εισαγωγής στο Πρόγραμμα

2.1. Το διαδικτυακό πρόγραμμα ασύγχρονης εκπαίδευσης «Heptapolis avatar e-learning» είναι δομημένο σε γνωστικές ενότητες (π.χ. Αστροφυσική, Φιλοσοφία, κ.ά).

Η παρακολούθηση ενός μαθήματος είναι χωρισμένη σε διδακτικές ενότητες για την πληρέστερη κατανόηση και εμβάθυνση του σπουδαστή στις έννοιες της κάθε ενότητας. 

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν ασκήσεις εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης, οι οποίες είναι κατά κανόνα κλειστού τύπου. Όπου υπάρχουν ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης, οι απαντήσεις πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή doc ή pdf στο διδάσκοντα μέσω του mail της Γραμματείας. 

Συνοπτική περιγραφή του μαθήματος υπάρχει σε κάθε μάθημα με τη μορφή προλόγου.

Το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κάθε διδάσκοντος ή ασκούντος την επιμέλεια καθηγητή και η διαδικτυακή πλατφόρμα του «Heptapolis avatar e-learning», της εταιρείας «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ» ουδεμία ευθύνη φέρει. 

2.2 Η αίτηση εγγραφής και παρακολούθησης στα Προγράμματα του «Heptapolis avatar e-learning» γίνεται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας: https://avatar-e-learning.com/.

2.3. Ο ενδιαφερόμενος προχωρά στη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα της εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας https://avatar-e-learning.com/ και στη συνέχεια υποβάλει την αίτησή του για το μάθημα ή την ενότητα μαθημάτων που τον ενδιαφέρει. 

Το προφίλ του στην ιστοσελίδα δημιουργείται μία φορά και στη συνέχεια, εφόσον γίνει αποδεκτή η εγγραφή του, ο χρήστης μπορεί να συνδέεται διαδικτυακά απεριόριστα όσο παραμένει εγγεγραμμένος, ώστε να υποβάλει αιτήσεις στο/στα μάθημα/τα που τον ενδιαφέρουν, να ενημερώνεται για τις εκκρεμότητες της εγγραφής του, για τη βαθμολογία του, για να υποβάλει διευκρινιστικά ερωτήματα στον καθηγητή ή διδάσκοντα ή στον ασκούντα την επιμέλεια του μαθήματος, ή για ανακοινώσεις της Γραμματείας ή του καθηγητή.

2.4. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα και βάσει των συνεπειών του νόμου, ότι τα στοιχεία του είναι αληθή, επιλέγοντας «ΝΑΙ» στον αντίστοιχο πεδίο : 

«Τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση συμμετοχής που υπέβαλα για το πρόγραμμα ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης(e-learning) με τίτλο …………………………………………… είναι αληθή»

                                                 ΝΑΙ                                ΟΧΙ

2.5. Η επικοινωνία με την Γραμματεία του «Heptapolis avatar e-learning» γίνεται αποκλειστικά στο email: heptapolis@avatar-e-learning.com. Τα μαθήματα είναι υπό μορφή e-book ή μαγνητοσκοπημένων video ή 3D animation avatar διδασκαλίας και τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο σπουδαστής.

2.6. Σε περίπτωση αλλαγής του email επικοινωνίας του, ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα και ηλεκτρονικά για το νέο email του τη Γραμματεία του προγράμματος.

2.7. Τα προγράμματα είναι ανοικτά για εγγραφή, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό εγγραφής, ειμή μόνον την εκδήλωση ενδιαφέροντος του αιτούμενου. 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την παρακολούθηση του εκάστοτε μαθήματος πρέπει ο ενδιαφερόμενος

α) να υποβάλει αίτηση εγγραφής προς τη Γραμματεία του εκπαιδευτικού προγράμματος,

β) να έχει γίνει αποδεκτή η αίτησή του,

γ) να είναι οικονομικά τακτοποιημένος ανάλογα με τους οικονομικούς όρους του κάθε μαθήματος ή της ενότητας μαθημάτων, για τους οποίους είναι ενήμερος εκ των προτέρων,

δ) να έχει αποδεχθεί τον Κανονισμό Σπουδών του εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning» και ε) να έχει δηλώσει κατά την αίτηση εγγραφής του ότι τα στοιχεία του είναι αληθή.

2.8. Τα μαθήματα είναι αυτοτελή  ή ομαδοποιημένα με ενιαίο θεματικό περιεχόμενο, χωρισμένα σε διδακτικές ενότητες, χωρίς κοινό επαναλαμβανόμενο μαθησιακό περιεχόμενο (π.χ. μαθήματα αστροφυσικής στο Space Academy) και μπορούν να αγορασθούν είτε ολόκληρα είτε κατά ενότητα μαθημάτων και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται σε κάθε μάθημα ή ομάδα μαθημάτων. Σε περίπτωση μαθήματος με κοινό διδακτικό περιεχόμενο (π.χ. ανθρώπινα δικαιώματα ή βιοηθική), αλλά διαφορετικού ή του ιδίου διδάσκοντος, ο σπουδαστής είναι επαρκώς ενήμερος για το περιεχόμενο του/των μαθήματος/των και η επιλογή μαθήματος της ιδίας περίπου θεματολογίας είναι αποκλειστική ευθύνη του.

2.9. Στα πλαίσια της εκπτωτικής πολιτικής του «Heptapolis avatar e-learning», για κάθε μάθημα του εκπαιδευτικού προγράμματος ή για κάθε ομάδα μαθημάτων (π.χ. στα Μαθήματα της Ακαδημίας της Σελήνης), υπάρχει έκπτωση η οποία αναγράφεται ευκρινώς στις πληροφορίες κάθε διαδικτυακού μαθήματος και ο σπουδαστής είναι ενήμερος για το τελικό ποσόν το οποίο οφείλει να καταβάλει. Το ίδιο ισχύει, εφόσον επιλέξει μάθημα του ενδιαφέροντός του με τις προϋποθέσεις του early entry, δηλαδή συνολικής εξόφλησης μαθήματος ή ομάδας μαθημάτων, όπως αναγράφεται κατά περίπτωση.

2.10. Μετά την ενημέρωσή του αιτούντος ή του κηδεμόνα του ή του ασκούντος τη γονική του επιμέλεια, για το μάθημα/μαθήματα ενδιαφέροντός του και τις τραπεζικές λεπτομέρειες κατάθεσης των δόσεων, προχωρά στην διαδικτυακή εγγραφή του, στην διαδικτυακή αποδοχή των όρων του Κανονισμού Σπουδών και στη διαδικτυακή δήλωση, βάσει των συνεπειών του νόμου, ότι τα στοιχεία του είναι αληθή.

2.11. Τα δίδακτρα για τα κάθε μάθημα ή ομάδα μαθημάτων αναφέρονται στην Ιστοσελίδα του προγράμματος https://avatar-e-learning.com/. Το ύψος των διδάκτρων, λαμβάνοντας υπ’ όψη εκπτώσεις ή ειδικές προσφορές, αναφέρεται για λόγους αποσαφήνισης και ευκρίνειας και στην απαντητική με email ενημερωτική επιστολή που λαμβάνει ο αιτών/ουσα από τη Γραμματεία μετά την υποβολή της αίτησής του/της για κάποιο εκπαιδευτικό – επιμορφωτικό μάθημα του προγράμματος.

2.12. Η πληρωμή του επιλεγέντος προγράμματος γίνεται είτε σε ισόποσες δόσεις του συνολικού τελικού ποσού, είτε σε εφ’ άπαξ συνολική καταβολή του ποσού (early entry), μετά την έκπτωση που έχει ήδη γίνει και είναι γνωστή εκ των προτέρων στον κάθε ενδιαφερόμενο σπουδαστή. 

Η πρώτη (1η) δόση διδάκτρων πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη της πρώτης διδακτικής ενότητας του επιλεγέντος μαθήματος και κάθε μία από τις επόμενες προκαθορισμένες δόσεις πριν την έναρξη της αντίστοιχης διδακτικής ενότητας και σύμφωνα με την προκαθορισμένη δομή του μαθήματος. 

Η εφάπαξ καταβολή διδάκτρων συνεπάγεται έκπτωση  επί του συνόλου των διδάκτρων του προγράμματος, η οποία αναγράφεται σε κάθε μάθημα (early entry).

2.13. Μετά από την έγκριση εγγραφής σας και την κατάθεση πληρωμής της πρώτης (1ης) ή έκαστης προκαθορισμένης δόσης, αποκλειστικά διατραπεζικά και μέσω της epay πλατφόρμας του προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning», στον λογαριασμό Πειραιώς που διατηρεί η εταιρεία HEPTAPOLIS ΑΜΚΕ, στο χρήστη δίδεται με email ο κωδικός πρόσβασης.

Αναλυτικότερα : 

Α) η έγκριση εγγραφής γνωστοποιείται στον εγγεγραμμένο/η με email, σε χρονικό διάστημα περίπου 15-20 ημερών,

Β) μετά την πιστοποίηση από τη Γραμματεία της διατραπεζικής πληρωμής (αποστολή προς τη Γραμματεία του αποδεικτικού κατάθεσης των διδάκτρων της δόσης ή του συνόλου των δόσεων) και

Γ) σε χρονικό διάστημα περίπου 5-15 ημερών, δίδεται από την γραμματειακή υποστήριξη του heptapolis avatar e-learning, ο κωδικός παρακολούθησης της αντίστοιχης διδακτικής ενότητας του επιλεγμένου μαθήματος, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο καταβληθέν ποσόν, ή στο σύνολο του μαθήματος ή της ομάδας μαθημάτων. 

Η αποπληρωμή έκαστης προκαθορισμένης δόσης για κάθε ενότητα, σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα του μαθήματος, ενεργοποιεί τη δυνατότητα πρόσβασης στην επόμενη διδακτική ενότητα.

Επισημαίνεται ρητά ότι ο κωδικός παρακολούθησης είναι αυστηρά προσωπικός και δεν δίδεται σε κανέναν άλλο.

2.14. Το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα καθ’ όλη την προκαθορισμένη διάρκεια του μαθήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι απαιτούμενες από τον Κανονισμό προϋποθέσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο χρόνο, αρκεί να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

2.15. Το εκπαιδευτικό υλικό των διδακτικών ενοτήτων  περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις (e-book) ή 3D animation παρουσίαση ή video μαθήματα, τα οποία μπορεί ο συμμετέχων να παρακολουθήσει on line συνδεδεμένος με την πλατφόρμα, όσες φορές το επιθυμεί και εντός των πλαισίων της προσβασιμότητάς του, όπως καθορίζονται από τον Κανονισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning».

2.16. Το εκπαιδευτικό υλικό (e-book) δεν αντιγράφεται και τα video μαθήματα ή η 3D animation avatar παρουσίαση μαθημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ηeptapolis avatar e-learning» διέπονται από τους νόμους «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».

2.17. Ειδικές εκπτωτικές πολιτικές περιγράφονται σε άλλα κεφάλαια του παρόντος Κανονισμού Σπουδών. 

3. Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος 

3.1.Η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκινάει από τη στιγμή που ο σπουδαστής/εκπαιδευόμενος εισέρχεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που του έχουν αποσταλεί με email από τη Γραμματεία: 

Όνομα Χρήστη ………..

Κωδικός Χρήστη …………….

Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να πλοηγηθεί σε διεπιφάνεια από την οποία μπορεί να λάβει εκ νέου πληροφορίες για: 

α) Την εκπαιδευτική ύλη του μαθήματός του ή της ομάδας μαθημάτων, στο/α οποίο/α είναι εγγεγραμμένος. 

Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων γίνεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα και βάσει του χρονοδιαγράμματος που κοινοποιείται στον εκπαιδευόμενο με την έναρξη της εκπαίδευσης του, εκτός αν έχει διατραπεζικά πιστοποιημένα ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του συνολικού κόστους του μαθήματος (early entry). 

β) Τις εξετάσεις προόδου του και στα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχει υποβάλει. 

γ) Υπάρχουν επίσης ανακοινώσεις, σχετικά με τις ημερομηνίες διάθεσης των διδακτικών ενοτήτων και των προθεσμιών υποβολής των αντίστοιχων εξετάσεων προόδου, το χρονοδιάγραμμα υποβολής των εξετάσεων (δοκιμασίες αξιολόγησης), άλλες ενημερώσεις από τη Γραμματεία ή τον εκπαιδευτή αναφορικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. 

3.2. Στην περίπτωση video μαθήματος ή μαθημάτων ή στην 3D animation avatar παρουσίαση των φιλοσοφικών μαθημάτων, η πρόσβαση είναι για το video μάθημα ή για το 3D animation avatar μάθημα, μέσω του αποκλειστικού κωδικού εισόδου του χρήστη, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα ή το μάθημα και το οποίο είναι ήδη γνωστό στον σπουδαστή. 

3.3. Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, την αντίστοιχη δοκιμασία αξιολόγησης και στη συνέχεια να προχωρήσει στη διαδικασία της επόμενης διδακτικής ενότητας του μαθήματος. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβάλει τις απαντήσεις σε test αξιολόγησης, μπορεί να προχωρήσει στην πληρωμή και παρακολούθηση της επόμενης διδακτικής ενότητας, αλλά στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα test αξιολόγησης.

3.4. Οι δοκιμασίες αξιολόγησης δύναται να περιέχουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ή ανάπτυξης. Στην τελευταία περίπτωση, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να καταχωρήσει την απάντησή του σε αρχείο της μορφής doc ή pdf και να επισυνάψει το σχετικό αρχείο στο πεδίο της εξέτασης. 

Ο σπουδαστής δύναται να ζητήσει επιπλέον εκπαιδευτική υποστήριξη, για το προκαθορισμένο διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα/ ομάδα μαθημάτων, από τον διδάσκοντα ή την ομάδα διδασκόντων ή από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθήματος και, σε περίπτωση κωλύματος του εκπαιδευτή του, από την επιστημονική ομάδα του «Heptapolis avatar e-learning», μέσω της Γραμματείας για την επίλυση αποριών σχετιζόμενων με την ύλη του/των μαθήματος/μαθημάτων και τις ασκήσεις αξιολόγησης. 

3.5. Για την ολοκλήρωση της σπουδής ενός μαθήματος του εκπαιδευτικού προγράμματός μας, ο σπουδαστής πρέπει πρωτίστως, να έχει ολοκληρώσει την διατραπεζική πληρωμή των αντίστοιχων προκαθορισμένων δόσεων, μέχρι την αποπληρωμή του συνολικού τελικού ποσού, που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο μάθημά του.

3.6. Η γραμματεία του e-learning αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σπουδαστή υπενθυμίσεις που αφορούν τις προθεσμίες έγκαιρης καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε διδακτική ενότητα ή για άλλες σπουδαστικές εκκρεμότητες. 

3.7. Δύναται να δοθεί παράταση της ημερομηνίας πληρωμής ποσού δόσης, κατόπιν γραπτού με email αιτήματος του εκπαιδευόμενου, με αναφορά στους λόγους (π.χ. προσωπικοί λόγοι, λόγοι υγείας, οικονομικοί λόγοι), το οποίο πρέπει να εγκρίνει η Επιστημονική Επιτροπή του εκπαιδευτικού προγράμματος και να κοινοποιήσει με email η Γραμματεία στον εκπαιδευόμενο σε διάστημα ενός (1) μήνα από τη λήψη του email με το αίτημα του εκπαιδευόμενου. 

3.8. Σε περίπτωση που δεν γίνει η πληρωμή μετά το πέρας και της συμφωνηθείσης ημερομηνίας καταβολής των διδάκτρων, γίνεται προσωρινή διακοπή πρόσβασης του χρήστη στην πλατφόρμα. Ο χρήστης επανακτά πρόσβαση στην πλατφόρμα, όταν στείλει με email το σχετικό διατραπεζικό αποδεικτικό πληρωμής των διδάκτρων στη γραμματεία του e-learning. 

3.9. Η πρόσβαση των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό υλικό δεν διακόπτεται ποτέ, εφόσον δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα, εκτός αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα συνδεσιμότητας ή κάποιο τεχνικό πρόβλημα.

3.10. Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει τη διδακτέα ύλη και ερωτήσεις κατανόησης του μαθήματος, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν επιτυχώς στο 50% και άνω, της κάθε ενότητας του μαθήματος για να θεωρηθεί ότι ο εξεταζόμενος πέτυχε στην κατανόηση και επάρκεια της διδακτέας επιμορφωτικής-εκπαιδευτικής ύλης.

3.11. Επισημαίνεται ρητώς ότι, για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης από την ACTA Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης,  είναι απαραίτητη η αποπληρωμή του συνολικού κόστους των διδάκτρων καθώς και η επιτυχής αποπεράτωση (50% και άνω) των ερωτηματολογίων ανά διδακτική ενότητα.

Ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα, αν αποτύχει σε κάποια ενότητα (ποσοστό κάτω από 50%) να επαναλάβει για δύο ακόμη φορές τις ερωτήσεις της διδακτικής ενότητας, μετά από αίτημά του στην γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος και στο email: heptapolis@avatar-e-learning.com. Οι ερωτήσεις θα του αποστέλλονται εκ νέου μέσω του email του από την γραμματειακή υποστήριξη του διαδικτυακού προγράμματος.

3.12. Ο προσωπικός κωδικός χρήστη του εκπαιδευόμενου για την πρόσβαση του στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, μέσω της οποίας διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία, απενεργοποιείται μετά από την ολοκλήρωση του Προγράμματος και εφ’ όσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες έκδοσης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησής του.

3.13. Για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την αρχική εκπαιδευτική διαδικασία, ο κωδικός απενεργοποιείται μετά και τη διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων υπό τον όρο ότι η επίδοσή του είναι επαρκής (50% και άνω των ερωτηματολογίων ανά διδακτική ενότητα). 

4. Απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης ή Κότινου Παρακολούθησης και αποστολής αποκλειστικά μέσω email.

4.1. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης ή Κότινου Παρακολούθησης θα πρέπει να έχει γίνει αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων, να μην υπάρχουν οικονομικής φύσεως εκκρεμότητες και να έχουν ολοκληρωθεί τα διαγωνίσματα αξιολόγησης.

4.2. Η επιτυχής ολοκλήρωση μαθήματος ή ομάδας μαθημάτων του Προγράμματος, με καταγεγραμμένο ποσοστό επιτυχίας στη βαθμολογία κάθε αξιολογικής δοκιμασίας, οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης ή/και Κότινου Παρακολούθησης.

4.3. Η χορήγηση του πιστοποιημένου από την ΑCTA Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο εφ’ όσον, ο εκπαιδευόμενος έχει λάβει σε όλες τις διδακτικές ενότητες ενός μαθήματος ή ομάδας μαθημάτων βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. 

4.4. Σε περίπτωση που η τελική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων διδακτικών ενοτήτων ενός μαθήματος δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης για δύο συνολικά φορές στην διδακτική ενότητα ή τις διδακτικές ενότητες που δεν έχει επιτύχει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. 

4.5. Οι επαναληπτικές εξετάσεις διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου στον οποίο έχει ενταχθεί ο εκπαιδευόμενος κατά την εγγραφή του, σε ημερομηνία και θέματα που καθορίζονται από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Γραμματεία του e-learning προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για το εν λόγω μάθημα και οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, με τις ήδη αναφερθείσες προϋποθέσεις (βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 50%). 

4.6. Η δυνατότητα επανεξέτασης δεν επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον εκπαιδευόμενο. 

4.7. Σε περίπτωση μη επανεξέτασης, η συνολική βαθμολογία περιλαμβάνει και τις ενότητες στις οποίες δεν πέτυχε το επιθυμητό αποτέλεσμα και θεωρείται προβιβάσιμη εφ’ όσον είναι μεγαλύτερη ή ίση του 50% και τότε δίδεται ο ΚΟΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

4.8. Ο σπουδαστής με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδής ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, μαζί με το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, λαμβάνει και την βαθμολογία του στις επιμέρους ενότητες ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων.

4.9. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του μαθήματος λόγω κωλύματος ή λόγω άρνησης σύμφωνα με την πολιτική των όρων επιστροφών- ακυρώσεων του «Heptapolis avatar e-learning» εκπαιδευτικού προγράμματος, ο σπουδαστής δεν δικαιούται Πιστοποιητικού Παρακολούθησης ή Κότινου Παρακολούθησης.  

Σε αυτή την περίπτωση ο σπουδαστής έχει δικαίωμα, εφόσον έχει πληρώσει συγκεκριμένη/νες διδακτική/ές ενότητα/ες, να αιτηθεί απλή βεβαίωση  παρακολούθησης της διδακτικής ενότητας του συγκεκριμένου μαθήματος, στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς ότι αποτελεί ενότητα μαθήματος, το οποίο ο σπουδαστής δεν ολοκλήρωσε.

4.10. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σπουδής μαθήματος ή ενότητας μαθημάτων και εφ’ όσον έχει γίνει μερική καταβολή δόσης/δόσεων και εφ’ όσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση παράτασης, προς τη Γραμματεία του heptapolis avatar e-learning μέσω του email:heptapolis@avatar-e-learning.com, η συμμετοχή του σπουδαστή στο πρόγραμμα θα παραμείνει σε εκκρεμότητα για ένα (1) χρόνο. Η Γραμματεία του εκπαιδευτικού προγράμματος οφείλει σε αυτό το χρονικό διάστημα να στείλει 3 ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον σπουδαστή. Μετά απενεργοποιείται η εγγραφή του χωρίς άλλη ειδοποίηση.

4.11. Τα μαθήματα χορού ή της παιδικής ηλικίας, ή γενικά αυτά που δεν πιστοποιούνται  από την ACTA  Τεχνοβλαστός  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λαμβάνουν : ΚΟΤΙΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

4.12. Οι ειδοποιήσεις και η ηλεκτρονική αλληλογραφία αποτελούν πιστοποιήσεις επικοινωνίας του σπουδαστή με τη διαδικτυακή πλατφόρμα και αντίστροφα. 

5. Δειγματοληπτικός Έλεγχος

5.1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προβλέπεται η διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Ταυτοποίησης Εκπαιδευόμενου, μέσω ερωτηματολογίου, διάρκειας 2-3 λεπτών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συμμετείχε στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος, εάν αντιμετώπισε προβλήματα σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό, την επάρκεια στην επικοινωνία με τον εκπαιδευτή του μαθήματός του, καθώς και στη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. 

6. Χορήγηση Συστατικής Επιστολής 

6.1. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος του εκπαιδευτικού Προγράμματος e-learning αιτηθεί συστατική επιστολή, αυτή δύναται να του χορηγηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και με τις ακόλουθες  προϋποθέσεις: 

Α. Μέσος όρος βαθμολογικών επιδόσεων στα επιμέρους τεστ αξιολόγησης του μαθήματος ή της ενότητας μαθημάτων του Προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning», ίσος ή μεγαλύτερος του 90%.  

Β. Συνέπεια στις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. 

Γ. Η συστατική επιστολή πρέπει να έχει συγκεκριμένο αποδέκτη (εκπαιδευτικά ιδρύματα /επιχείρηση /φυσικό πρόσωπο/φορέα) και ο κάθε σπουδαστής δικαιούται όχι παραπάνω από τρεις (3) για κάθε Μάθημα. 

Παρατίθεται κατωτέρω πρότυπο συστατικής επιστολής, το οποίο χορηγείται στους εκπαιδευόμενους, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς τη Γραμματεία e-learning και πληρούν και τις 3 προϋποθέσεις που περιγράφησαν ανωτέρω. 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Του διαδικτυακού εκπαιδευτικού Προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning»

Προς …………………………………………………

                                                                                                                          Αθήνα,.. /../20.. 

Με την παρούσα επιστολή βεβαιώνεται ότι ο σπουδαστής/στρια ………. συμμετείχε επιτυχώς στο μάθημα του Προγράμματος ασύγχρονης e-learning Εκπαίδευσης του heptapolis avatar e-learning, με τίτλο «……………………………………………….», το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από επιτυχείς εξετάσεις στις   .. /../20.. 

Κατά τη διάρκειά της εκπαίδευσής του/της στο συγκεκριμένο μάθημα ή ομάδα μαθημάτων διακρίθηκε για τη συνέπεια και υπευθυνότητα έναντι των υποχρεώσεων του/της.

Ο μέσος όρος βαθμολογίας που συγκέντρωσε στις εξετάσεις αξιολόγησης του μαθήματος «……………………………………………………………………………» είναι  .. %. 

Η φοίτηση στο συγκεκριμένο μάθημα του εκπαιδευτικού προγράμματος έγινε αποκλειστικά διαδικτυακά, με την ασύγχρονη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για το διαδικτυακό εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «heptapolis avatar e-learning»

…………… …………………. ………………………….. 

7. Πιστοποίηση Παρακολούθησης

7.1. Aπό την εταιρεία: ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βλέπε pdf)

8. Ακύρωση Συμμετοχής / Υπηρεσίας

8.1. Ο εκπαιδευόμενος έχει το δικαίωμα να διακόψει την επιλεγμένη από τον ίδιο παρακολούθηση του e-learning εκπαιδευτικού μαθήματος, σε οποιαδήποτε ενότητα ο ίδιος επιθυμεί και να ζητήσει την οριστική διαγραφή του από το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατόπιν γραπτού αιτήματός του με email προς τη Γραμματεία του e-learning προγράμματος, στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της διακοπής του.

8.2. Το αίτημά του θα πρέπει να σταλεί εγγράφως προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, μετά την εγγραφή του, και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν του έχουν δοθεί οι κωδικοί για την είσοδό του στην εκπαιδευτική ενότητα του επιλεχθέντος μαθήματός του.

8.3. Η απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος προβλέπεται μετά την αποδοχή του υποβληθέντος αιτήματος από τη Γραμματεία του e-learning, η οποία θα γνωστοποιηθεί επίσης μέσω email στον αιτούντα σπουδαστή.

8.4. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του εκπαιδευόμενου από το πρόγραμμα και στην περίπτωση που έχει καταβάλει το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μάθημα, στην τελική έκπτωσή του, αυτός δύναται να αιτηθεί επιστροφή δόσης/δόσεων διδάκτρων, αν έχει/έχουν πιστοποιημένα καταβληθεί, μέσω διατραπεζικής συναλλαγής και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του προγράμματος. Ο εκπαιδευόμενος, μετά την υποβολή του αιτήματός του, ενημερώνεται ότι από τα δίδακτρα που έχει ήδη καταβάλει θα κρατηθεί το ποσό που αναλογεί στη μέχρι τότε παρακολούθησή του στο Πρόγραμμα, βάσει του κόστους των διδακτικών ενοτήτων που έχει παρακολουθήσει. Για τον υπολογισμό των διδάκτρων που παρακρατούνται, ελέγχεται η συμμετοχή του εκπαιδευομένου στο Πρόγραμμα με βάση τον/τους αριθμό/ούς των κωδικών εισόδου πρόσβασης που έχει παραλάβει, πιστοποιημένων από την ηλεκτρονική επικοινωνία.

8.5. Επισημαίνεται ρητώς ότι, αν έχει δοθεί, ήδη, ο κωδικός πρόσβασης για συγκεκριμένη διδακτική ενότητα ή για συγκεκριμένο μάθημα, το ποσόν της δόσης της καταβληθείσας ενότητας ή του συνολικού ποσού δεν επιστρέφεται, γιατί θεωρείται ότι έχει γίνει χρήση του περιεχομένου της διδακτικής ενότητας.

8.6. Σε περίπτωση διακοπής παρακολούθησης μαθήματος του εκπαιδευτικού προγράμματος μετά από αίτηση του σπουδαστή προς τη Γραμματεία του e-learning, ο σπουδαστής δεν δικαιούται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ή Κότινο Παρακολούθησης.

9. Χρονική Διάρκεια

9.1.Η ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδής ενός επιλεγέντος μαθήματος είναι χρονικά αρκούντως επαρκής ώστε να μπορεί ο σπουδαστής να ολοκληρώσει την μαθησιακή του επιλογή.

9.2. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο σπουδαστής επιθυμεί παράταση του χρονικού διαστήματος παρακολούθησης του επιλεγέντος μαθήματος πέραν του προκαθορισμένου, και εφ’ όσον έχει ολοκληρωθεί η οικονομική του υποχρέωση για τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα του μαθήματος ή του συνόλου των διδακτικών ενοτήτων του μαθήματος, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες δόσεις, το αίτημά του δύναται να γίνει αποδεκτό, εφ΄ όσον έχει κατατεθεί στην γραμματειακή υποστήριξη του e-learning προγράμματος, με σαφή προσδιορισμό του προβλήματος (π.χ. οικογενειακό πρόβλημα, έλλειψη χρόνου, ασθένεια, οικονομική δυσπραγία).

10. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Heptapolis avatar e-learning» της εταιρείας «HEPTAPOLIS TRILOGIA ΑMKE», διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης κάποιων όρων συμμετοχής-παρακολούθησης- ακύρωσης, με απαραίτητη προϋπόθεση τη σαφή εκ των προτέρων ενημέρωση/ειδοποίηση των σπουδαστών. Για τους σπουδαστές που έχουν ήδη κάνει έναρξη ενός μαθήματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω, δεν ισχύει η τροποποίηση των όρων.

11. Το τιμολόγιο/απόδειξη παροχής υπηρεσιών αποστέλλεται με την έκδοσή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο σπουδαστής.

11.1. Ο σπουδαστής δηλώνει εκ των προτέρων αν θέλει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο.

12. Εταιρική Εκπτωτική Πολιτική για Επιχειρήσεις ή Φορείς ή Σχολεία, ή Πανεπιστήμια, Οργανισμούς ή Υπουργεία. 

12.1. Σε περίπτωση συμμετοχής σε προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου πέντε (5) ατόμων και άνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, φορέα, Σχολείο, Υπουργείο, Πανεπιστήμιο, Οργανισμό  χορηγείται επιπλέον έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε κάθε εκπαιδευόμενο. Η επιπλέον έκπτωση του 10% προστίθεται στην ήδη ισχύουσα εκπτωτική πολιτική του εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning».

Όροι χορήγησης εκπτώσεων προκειμένου να χορηγηθεί η έκπτωση διδάκτρων. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει: 

Α) Ο/οι ενδιαφερόμενος/οι της συγκεκριμένης εκπτωτικής ομάδας να έχει/ουν υποβάλλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που τον/τους ενδιαφέρει και αυτή να έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων. 

Β) Ο/οι ενδιαφερόμενος/οι να έχει/ουν στείλει την Αίτηση στη Γραμματεία του «Heptapolis avatar e-learning» συμπληρωμένη και σφραγισμένη με την υπογραφή και τη σφραγίδα της επιχείρησης, Φορέα, Πανεπιστημίου, Σχολείου. 

Γ) Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης θα λάβουν στο email τους όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση στα προγράμματα και λάβουν θετική απαντητική επιστολή από τη Γραμματεία του «Heptapolis avatar e-learning». 

Δ) Η επιπλέον έκπτωση του 10% στο early entry εφαρμόζεται επί του συνόλου των διδάκτρων του early entry, όπως αυτό αναγράφεται σε κάθε μάθημα. 

13. Πίνακας Ανακοινώσεων 

Στον Πίνακα Ανακοινώσεων ο σπουδαστής ενημερώνεται για το σύνολο των ανακοινώσεων που αναρτώνται από τους εκπαιδευτές του και από τη Γραμματεία σχετικά με το Πρόγραμμα που παρακολουθεί, καθώς και για πιθανά θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Οι σπουδαστές του εκπαιδευτικού προγράμματος δύνανται επίσης να ενημερώνονται για τις εξελίξεις του αναπτυξιακού έργου «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ, το Όραμα των Δελφών» στο www.heptapolis.com

14. Συνεργαζόμενοι καθηγητές του Προγράμματος

14.1. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές του Προγράμματος αμείβονται βάσει των όρων που περιγράφονται στα υπογραφέντα Συμφωνητικά Συνεργασίας μεταξύ των ιδίων και της εταιρείας «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ», και σε περίπτωση μη γραπτής συμφωνίας ή δημοσιοϋπαλληλικού κωλύματος, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ο καθηγητής ή διδάσκων ή ο ασκών την επιμέλεια του μαθήματος να δύναται να προσφέρει χορηγικά το ποσοστό των καθαρών αμοιβών του/των επιλεχθέντος/ων από σπουδαστές μαθήματος/μαθημάτων του, στο μεγαλεπήβολο έργο της HEPTAPOLIS Τριλογίας, κατόπιν γραπτής Συμφωνίας.

14.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση το ποσοστό αμοιβής, που καθορίζεται από τα ισχύοντα με άλλους καθηγητές Συμφωνητικά Συνεργασίας, και δεν καταβάλλεται σε κάποιο φυσικό πρόσωπο ή νομικά δικαιούχο πνευματικών δικαιωμάτων του διδάσκοντος, θα κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό για απόδοση εφ’ όσον ζητηθεί και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που διέπει τα πνευματικά δικαιώματα και εφόσον η διαδικτυακή πλατφόρμα θα έχει καταβάλει κάθε αποδεδειγμένα νόμιμο μέσον εύρεσης (συμπεριλαμβανομένων και των email) του αρχικού/ών δικαιούχων.

14.3. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές ή ο ασκών την επιμέλεια μαθήματος είναι υπεύθυνος/οι για την παραδοτέα ύλη του μαθήματός/των του, τη θεματολογία των εξετάσεων, για τη βαθμολογία των θεμάτων αξιολόγησης, για την παράδοση της βαθμολογίας στη Γραμματεία του εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις διευκρινιστικές απαντήσεις επί συγκεκριμένων επιστημονικών θεμάτων του μαθήματός του, για την πρέπουσα συνεργασία με τη Γραμματεία του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

15. Ο επιμελητής του Προγράμματος

Ο επιμελητής του Προγράμματος είναι υπεύθυνος για την επιμέλεια των μαθημάτων του εκπαιδευτικού Προγράμματος, όπου απαιτείται και σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό Σπουδών.

16. Οι εκπαιδευόμενοι καθώς και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θεωρείται ότι έλαβαν γνώση όλων των σημείων του παρόντος Κανονισμού και αποδέχονται καθ’ ολοκληρίαν αυτόν. 

17.  Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα heptapolis avatar e-learning δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις τυχόν εργασίες των αξιολογικών δοκιμασιών των εκπαιδευόμενων εκτός των σκοπών του.

18. Στα πλαίσια της εκπτωτικής πολιτικής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning» της εταιρείας «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ» δίδεται η δυνατότητα στους αποδεδειγμένους δημότες της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου των Δελφών, περιοχής οικοδόμησης των έργων του αναπτυξιακού προγράμματος της HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ, να έχουν επιπλέον έκπτωση στα προκαθορισμένα δίδακτρα της τάξεως του 30%.

19. Στα πλαίσια της εκπτωτικής πολιτικής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Heptapolis avatar e-learning» της εταιρείας «HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ» δίδεται η δυνατότητα στους αποδεδειγμένους δημότες των κάτωθι αναφερομένων ακριτικών νήσων της Ελλάδας να έχουν επιπλέον έκπτωση στα προκαθορισμένα δίδακτρα, της τάξεως του 40%.

Τα ακριτικά νησιά που τυγχάνουν επιπλέον έκπτωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι :

Φούρνοι, Άγιος Μηνάς και Θύμαινα της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας,

Άγιος Ευστράτιος της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου,

Σαμιοπούλα της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου,

Οινούσσες, Ψαρά και Αντίψαρα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου,

Αγαθονήσι, Καλόλιμνος, Πλάτη, Τέλενδος, Ψέριμος, Λειψοί, Φαρμακονήσι, Αρκοί και Μαράθι ή Μάραθος της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου,

Σαρία και Κάσος της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου,

Μεγίστη (Καστελόριζο), Τήλος και Χάλκη της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου,

Γυαλί και Νίσυρος της Περιφερειακής Ενότητας Κω,

Γαύδος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και

Ερεικούσσα, Μαθράκι και Οθωνοί της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

20. News Letter                                                             

Εγγραφή στο news letter του προγράμματος

21. Αίτηση για συνεργασία

Εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, δύνανται να αποστείλουν αίτηση συνεργασίας και συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του «Heptapolis avatar e-learning», με αποστολή μέσω email του βιογραφικού τους, της εργογραφίας και του μαθήματος που θα ήθελαν να διδάξουν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας μας.  

Η αίτησή τους θα προωθηθεί στην επιστημονική επιτροπή του προγράμματος και η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής θα τους ανακοινωθεί με email. 

22. Chat room (υπό κατασκευή)

23. Alumni

24. E-wallet (θα ενημερώνονται οι σπουδαστές μέσω της πλατφόρμας ανακοινώσεων)

25. O παρών Κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στην κεντρική ιστοσελίδα του «Heptapolis avatar e-learning»,

                                                            Αθήνα, 17/1/2023

                                                         

          Ο Πρόεδρος                                                                                Η Αντιπρόεδρος

της HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ                                           της HEPTAPOLIS ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΑΜΚΕ

         ΠΙΣΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ                                                                  ΔΑΝΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ